תקנון האתר

לקוחה יקרה

תודה שבחרת לקנות מחברת DANIELLA CAPELOUTO
מצורף תקנון האתר – אנא הקדישי מס' דקות כדי לקרוא ולאשר אותו

תקנון האתר
1. הגדרות
להלן הפרוט וההגדרה למונחים , כפי שהם מוצגים בתקנון זה:
האתר – אתר האינטרנט של WWW.DANIELLACAPELOUTO.COM
המוצרים – כל הפריטים המופיעים באתר ומוצעים למכירה
זמן האספקה – עד 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, כולל זמן המשלוח : מובהר כי יום עסקים אינו כולל את יום שישי, שבת , ערבי חג וחגים.
יום האספקה – אותו יום בו נמסרה הסחורה ליעודה המבוקש.
כתובת למשלוח – הכתובת שציין המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.

2. כללי
א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת תכשיטים ואביזרי אופנה והוא בבעלות חברת DANIELLA CAPELOUTO שבבעלותה ומנוהל על ידה. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של חברת DANIELLA CAPELOUTO בכתובת המייל [email protected]
ב. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון נקבה , הכוונה גם לזכר ולהיפך.
ג. התקנון הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר והוא מסדיר את היחסים בין חברת DANIELLA CAPELOUTO לבין הגולשת ו/או המזמינה.
ד. כל אדם המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או חברת DANIELLA CAPELOUTO ו/או הנהלת האתר ו/או המעצבת ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
ה. חברת DANIELLA CAPELOUTO שומרת לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.
ו. תמונות המוצרים המוצגות באתר הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את הנהלת האתר. מובהר ומוסכם כי חברת DANIELLA CAPELOUTO תשתדל לעשות כפי מיטב יכולתה כדי להציג בפני הלקוחות תמונות מדויקות ככל האפשר.
ז. מחירי המוצרים כוללים מע"מ ע"ס 17 % על פי הדין.
ח. חברת DANIELLA CAPELOUTO אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.
ט. חברת DANIELLA CAPELOUTO עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וחברת DANIELLA CAPELOUTO לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליהן.
י. רישומי המחשב של חברת DANIELLA CAPELOUTO בדבר הפעולות , לרבות המכירות והזיכויים המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3.זכויות יוצרים ודין שיפוט
א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושו של חברת DANIELLA CAPELOUTO בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב התכשיטים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב תכשיטים , תמונות התכשיטים\מוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של חברת DANIELLA CAPELOUTO מראש ובכתב.
ג. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של חברת DANIELLA CAPELOUTO מראש ובכתב.
ד. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת חברת DANIELLA CAPELOUTO מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה, אם תינתן
ה. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים בחנות, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם בחנות, הנם בבעלותם הבלעדית של חברת DANIELLA CAPELOUTO ובעליו.
ו. הדין החל על הזמנתך ועל תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד.
סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז ת"א בלבד

4. אחריות חברת DANIELLA CAPELOUTO
א. חברת DANIELLA CAPELOUTO ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
ב. נפלה טעות קולמוס בתיאור התכשיט\מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
ג. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות בנושא צבעים והתאמת מידות.
ד. בכל מקרה לא תישא חברת DANIELLA CAPELOUTO באחריות כלשהי העולה על ערך התכשיט\מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
ה. האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר.
ו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.
ז. באתר מתחייבים לעשות מאמצים למען שביעות רצונו של הלקוח ולאבטח את האתר ואת רמת השירות בו

5. מדיניות משלוחים
● אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
● סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
● במשלוחים באמצעות שליחים חברת DANIELLA CAPELOUTO מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות עד 5 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 5 ימי עסקים.
● חברת DANIELLA CAPELOUTO לא תישא באחריות במקרה של עיכובים אשר נובעים מתקלות בחברות השילוח השונות , במקביל , במקרה של תקלה מסוג זה ,חברת DANIELLA CAPELOUTO תעשה כל מאמץ כדי לפתור את הבעיה לשביעות רצון הלקוחה.
● ניתן להגיע לאסוף את הזמנתך באופן עצמאי מהסטודיו שלנו במרכז תל אביב ברחוב מנדלי מוכר ספרים בתיאום מראש עם נציג משירות הלקוחות במייל או בטלפון על ידי בחירה באופציה איסוף עצמי – כמובן ללא עלות.
● במקרה של הזמנת מוצר שאזל מהמלאי – ייתכנו עיכובים של 7 ימי עבודה נוספים – חברת DANIELLA CAPELOUTO מתחייבת להודיע על כך ללקוח עד 2 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה והלקוח מבחינתו יוכל לאשר את העיכוב או לבטל את העסקה
● אספקת המוצרים שהוזמנו תתבצע רק לאחר האישור מחברת האשראי שהכסף אכן עבר לחשבונה של חברת DANIELLA CAPELOUTO
● חברת DANIELLA CAPELOUTO רשאית לבצע שינויים במחירי המשלוחים שהיא גובה מעת לעת וכמובן לפרסם זאת באתר.
● במידה וחברת המשלוחים לא יוכלו להעביר את המשלוח מכל סיבה שהיא, נודיע לך על כך ונפעל למציאת פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים.
● איננו לוקחים אחריות על עיכובים הקשורים לחברות השילוח השונות ו\ או כתוצאה מאירועים שאינם בשילטתנו ושנובעים מכוח עליון, כגון שביתות, תקלות, עיבובים, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה.

6.מדיניות ביטול עסקה והחזר כספי
● כל הכתוב בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: החוק)
● כל לקוחה שמזמינה באתר רשאית לבטל את העסקה ולקבל את כספה בחזרה בתנאי שהלקוחה קיבלה מוצר פגום

● הלקוחה תודיע לחברת DANIELLA CAPELOUTO במייל או בטלפון ותעדכן שברצונה לבטל את העסקה , לא יאוחר מ 48 שעות מיום קבלת המוצר
● לאחר קבלת ההודעה ללקוחה ישנם שתי אפשרויות החזרה :
● 1. המוצר ייאסף ע"י שליח מטעם חברת DANIELLA CAPELOUTO בתיאום עם הלקוחה
● 2. הלקוחה תחזיר את המוצר באופן עצמאי לכתובת החברה בתל אביב בתיאום מראש בטלפון עם נציג מטעם החברה DANIELLA CAPELOUTO
● הלקוחה תקבל זיכוי כספי מלא עד 5 ימי עסקים מרגע החזרת המוצר לפי האופן שבו היא שילמה (אשראי = זיכוי באשראי \ PAY-PAL= זיכוי ב PAY-PAL)
● לא יינתן זיכוי כספי בגין רכישת מוצר שנמצא בקטגוריית מבצעים אלה החלפה למוצר אחר (למעט מקרים שהמוצר הגיע פגום) אלה החלפה למוצר אחר (למעט מקרים שהמוצר הגיע פגום)
● מבלי לפגוע באמור לעיל – חברת DANIELLA CAPELOUTO מתחייבת לעשות כל מאמץ כדי להוציא 100% לקוחות מרוצים

7. מדיניות החלפות
● ניתן להחליף כל תכשיט עד 14 יום מיום קבלת הפריט. (פריטים שנרכשו ב SALE ניתן להחליף עד 3 ימי עסקים מיום קבלת הפריט).

● ההחלפה תתבצע בצמוד לחשבונית \ פתק החלפה ובתנאי שהתכשיט באריזתו המקורית, במצב תקין ושלא נעשה בו כל שימוש.
● הלקוחה תודיע לחברת DANIELLA CAPELOUTO במייל או בטלפון ותעדכן שברצונה להחליף את המוצר , לא יאוחר מ 48 שעות מיום קבלת המוצר
● לאחר קבלת ההודעה ללקוחה ישנם שתי אפשרויות החלפה :
● 1. המוצר ייאסף ע"י שליח מטעם חברת DANIELLA CAPELOUTO בתיאום עם הלקוחה בעלות של דמי משלוח.

● לא יינתן זיכוי כספי על דמי משלוח כמו כן, על הלקוח יהיה לשלם את דמי המשלוח של החבילה החדשה.

● 2. ניתן לבצע את ההחלפה גם אצלנו בחנות בגבעתיים בתיאום מראש עם נציגה בשירות הלקוחות במייל או בטלפון. כמובן ללא עלות.

8.מדיניות החזרים

●אין החזר כספי על עגילים ואביזרי שיער לכלות מטעמי היגיינה, סטריליות ובריאות הצרכן.

● המוצר יהיה באריזתו המקורית, במצב תקין ולא נעשה בו כל שימוש.
● הלקוחה תודיע לחברת DANIELLA CAPELOUTO במייל או בטלפון ותעדכן שברצונה להחזיר את המוצר ולבטל את העסקה , לא יאוחר מ 48 שעות מיום קבלת המוצר.
● על המוצר להגיע אלינו חזרה עד 7 ימי עסקים מיום קבלתו.
● ההחזר הכספי יבוצע עד 7 ימי עסקים מיום הגעת הפריט חזרה אלינו.
● במידה והלקוח מחזיר את מוצר בהזמנת שליח מטעם החברה לא יינתן זיכוי על דמי משלוח.
● ניתן להחזיר את המוצר אלינו לסטודיו בתל אביב באופן עצמאי בתיאום מראש עם נציג משירות הלקוחות בטלפון או במייל.

9.שמירה על סודיות
● חברת DANIELLA CAPELOUTO אינה שומרת את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות שלה
● חברת DANIELLA CAPELOUTO משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.
● חברת DANIELLA CAPELOUTO מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
● חברת DANIELLA CAPELOUTO עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין. מבלי לפגוע באמור לעיל חברת DANIELLA CAPELOUTO אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.
● חברת DANIELLA CAPELOUTO לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו

לסיכום:
חברת DANIELLA CAPELOUTO מאמינה שלקוחה מרוצה היא לקוחה נאמנה , אם לא יצאת מרוצה – אנחנו מבקשים לדעת כדי שנוכל לתקן.